logo-image

Политика на поверителност в Куайсер Фарма

Куайсер Фарма, като собственик на този интернет сайт, признава правото на потребителя да решава каква информация ще сподели и по този начин спазва законовите изисквания, относно неприкосновеността на информацията, по конкретно, Закона за Електронни Медии и Федералния Закон за Защита на Данните (Telemediengesetz & Bundesdatenschutzgesetz). За всяко влизане в тези интернет страници информацията се регистрира във файл, касаещ процеса на достъп до разгледаните файлове. За всеки достъп се събира следния обем информация: 

  • IP адрес на компютъра, от който се осъществява достъп
  • Име на разгледания файл
  • Дата и час на достъп
  • Количество трансферирана информация


Събраната информация се използва само за статистически цели.
Никаква информация няма да бъде предоставена на трети страни.

Ние използваме "бисквитки" – малки файлове, съдържащи конфигурираща информация. Те ни помагат да установим индивидуални настройки и да прилагаме специални потребителски функции. Ние не трансферираме никаква лична информация при употребата на тези "бисквитки". 
Вие имате възможността да премахнете употребата на тези "бисквитки" през настройките на Вашия браузър. Всички функции на сайта са достъпни и без "бисквитки", но някои потребителски настройки и характеристики няма да функционират без "бисквитки".

Всички регистриращи такава информация файлове се изтриват максимум до 48 часа. 

В случай на някакви въпроси, предложения и коментари относно поверителността на информацията, моля изпратете e-mail до администратора, отговарящ за нашите уеб страници.

Общи условия и правила за ползване

1. Авторско право
Цялата информация в този уеб сайт е предоставена без гаранция, че е вярна, пълна или актуализирана. Ако изрично не е упоменато друго в този документ, конкретно във връзка с определена секция, файл или документ, всеки е свободен да разглежда, копира, принтира и разпространява тези документи при следните условия: Документите следва да се употребяват само за нетърговски информационни цели. Всички копия на документ или част от него трябва да включват известие за авторско право и търговските марки на оператора. Всички документи, всички техни копия или части от тях, следователно, не могат да се променят без писменото съгласие на оператора. Операторът запазва правото си да оттегли своето одобрение по всяко време, съгласно което всяка употреба трябва да спре незабавно, след писмената публикация за това, от страна на оператора.

2. Договорни уверения и опровержения
Уеб сайтът на Куайсер Фарма е достъпен безплатно, освен ако не е договорено по друг начин. Операторът не носи отговорност за верността на информацията, наличността на услугите, загуба на информацията, запазена на уеб сайта или приложимостта й за специфични цели. Операторът, също така, не носи отговорност за каквито и да било вреди, възникнали в следствие на употребата на уеб сайта и неговото съдържание. В случаите, когато освобождаването от отговорност не може да бъде приложено, операторът носи отговорност само за груба небрежност и умисъл. Имената на продуктите и компанията са марки на съответните собственици и се използват изключително с информационни цели в този уеб сайт. Тази публикация може да съдържа технически и/или други неточности и/или правописни и печатни грешки. Понякога, съществуващата информация може да става обект на промени; тези промени ще бъдат включени в новата редакция на публикацията. Операторът си запазва правото да извършва подобрения и/или промени в съдържанието по всяко време, както е описано в публикацията.

3. Изразяване на мнение като коментари и във форума
Поради непрекъснати промени в съдържанието на коментарите и във форума, операторът не е способен да разгледа всички изказани мнения без изключение, да провери тяхното съдържание и да осъществи директен и активен контрол върху тях. Операторът не носи отговорност за съдържанието, верността и формата на въведените коментари.

4. Политика на поверителност
Що се касае до възможността за въвеждане на лична или бизнес информация в рамките на сайта, осигуряването на подобна информация се извършва доброволно от страна на потребителя. Използването на нашата услуга, що се касае до техническа възможност и приемливост е възможно дори и без предоставянето на подобна информация, като потребителят остава анонимен или използва псевдоним. Повече информация по този въпрос можете да намерите в "Политика на поверителност".

5. Съобщение във връзка със закона за телекомуникациите
Съответните трети страни са отговорни за съдържанието на сайтовете, включени в сайта под формата на т.нар. "връзки". Операторът не е отговорен за съдържанието на сайтове, предоставени от трети страни. В допълнение към това, сайтът не може да бъде свързван към други сайтове посредством т.нар. "връзки" без нашето предварително знание и одобрение. Операторът не носи отговорност за изображения, съдържание или каквато и да било връзка към този сайт, намираща се в сайтове на трети страни. Операторът е отговорен за съдържанието само ако операторът е наясно с него (т.е. същото важи и в случаите с незаконно съдържание) и е технически приемливо от страна на оператора да предприеме мерки за ограничаване на подобно съдържание. Съгласно Закона за Телекомуникациите обаче, операторът не е длъжен да проверява непрекъснато съдържанието на сайтове на трети страни.

6. Контакт
В случай на възникнали въпроси, свързани с уеб сайтът на Куайсер Фарма, моля свържете се с нашия администратор.

7. Законова обоснованост
Общите условия и правила за ползване се отнасят за Queisser Pharma Website. В случай, че част от текстовете или индивидуални формулировки в текстовете, не съответстват на приложимия закон, не са актуални или имат непълна актуалност или съответствие с приложимия закон, това не се отразява върху останалата част от текстовете, по отношение на съдържание и валидност.