1. doppelherz.bg
 2. ISO и DIN стандартизация

ISO и DIN стандартизация

Още през 1997 г. се сертифицирахме в съответствие със стандарта за управление на околната среда DIN EN ISO 14001

В ISO 14001 са заложени шест ключови елемента на системата за управление на околната среда:

 • Политика по отношение на околната среда – определя намеренията и задълженията на организацията към опазването на околната среда
 • Планиране – анализ на въздействието върху околната среда
 • Изпълнение – разработване и изпълнение на процеси за постигане на целите по отношение опазване на околната среда
 • Проверка и коригиращи действия – наблюдение и измерване на показателите относно околната среда и осигуряване на това, че целите са постигнати
 • Преглед на ръководството – преглед на системата от ръководството на организацията, за да се провери дали тя е подходяща и работи ефективно
 • Непрекъснато подобряване – системата трябва да залага цели и задачи, изпълнението на които да осигури непрекъснато подобряване на дейността по отношение опазване на околната среда

Ползите от въвеждането на ISO 14001 са:

 • Намаляване на отпадъците и замърсяванията
 • Улеснено получаване на необходимите разрешителни
 • Ефективно използване на ресурсите – електричество, вода, газ и др.
 • Постигане на държавните и международни изисквания
 • По-изгодни взаимоотношения със застрахователните компании
 • Елиминиране на загубите от глоби, свързани с околната среда
 • Конкурентоспособност на външните пазари

Сертификация по DIN EN 50001

ISO 50001 е един от новите стандарти с екологична насоченост. Той създава рамка за управление на енергийните характеристики и контрол и намаление на енергийното потребление. Куайсер Фарма стана една от първите компании, сертифицирани в съответствие с DIN EN 50001 през 2016 г. 

Стандартът обхваща следните основни процеси:

 • Енергийно планиране
 • Енергиен преглед – включващ енергийното потребление и анализ на използваната енергия
 • Енергийно обследване – включващ данни за енергийните характеристики на дейността и определянето на енергийна базова линия
 • Планиране на управлението на енергията

Какви са ползите от внедряването на система за управление на енергията?

 • Намаляване разходите за енергийни ресурси
 • Ограничаване потреблението на енергийни ресурси с цел опазване на околната среда
 • Подобряване на рентабилността на фирмата
 • Повишаване на конкурентоспособността

Контролът се осъществява от ръководството на фирмата, както и от редовни проверки от акредитирани органи. На заседанията на комисията по околна среда, в които ръководството също участва, се обсъждат и оценяват правните иновации, структурните промени, новите инвестиции, постигнатите екологични цели и се определят и одобряват нови такива.

Внимателно се проследяват всички етапи от производството. Изборът и качеството на суровините, производственият процес, проследяването на транспортните маршрути и договорените транспортни компании също се проверяват от екологична гледна точка. 

Стандартизация по DIN EN ISO 16247-1

Предстои да бъдем сертифицирани съгласно стандарта DIN EN ISO 16247-1. Това означава, че темата за енергийната ефективност ще продължи да бъде основен фокус в работата ни и в бъдеще.